FAQs Complain Problems

जोरायल गाउँपालीका अन्तरगत विद्यालयहरुको विवरण

जोरायल गाउँपालीका अन्तरगत विद्यालयहरुको विवरण

क्र.सं.

विद्यालयको नाम

वडा नं.

प्रधानाध्यापकको नाम

सम्पर्क नम्बर

कैफियत

श्री घण्टेश्वर आ.वि. मणिपुर

जोरायल गापा-१

श्री मान बहादु मल्ल

९८६८५४०२४५

 

श्री गौरीशंकर मा.वि. गैरा

जोरायल गापा-१

श्री धर्मानन्द जोशी

९८४८५१३४३५

 

श्री जनता आ.वि. गोगनपानी

जोरायल गापा-१

श्री कृष्ण बहादुर डाङी

९८६८८४६२४५

 

श्री भुमेश्वर  आ.वि. बडाखेत

जोरायल गापा-१

श्री गणेश बहादुर मल्ल

९८६८४६०८०४

 

श्री शौनक आ.वि. खारतोली

जोरायल गापा-१

श्री कुन्ती कुमारी भट्ट

९८६५९११२०८

 

श्री जनपृय आ.वि. खडिना

जोरायल गापा-१

श्री पदम बहादुर खडायत

९८६५७३३३८०

 

 

श्री कफलकट्टेश्वर आ.वि. छतिवन

जोरायल गापा-२

श्री रन बहादुर जेठारा

९८४८५४१२३५

 

श्री रामपुर मा.वि. बुडर

जोरायल गापा-२

श्री पदमराज भट्ट

९८४९९८२८९१

 

श्री नुवादेव आ.वि. केरावारी

जोरायल गापा-२

श्री खगेन्द्र बहादुर कडाल

९८४८५७५६०२

 

१०

श्री जनसेवा आ.वि. रुपसकाडा

जोरायल गापा-२

श्री चन्द्र बहादुर भण्डारी

९८४८८००१८५

 

११

श्री कमला आ.वि. कमलानदि

जोरायल गापा-२

श्री बिर्ख बहादुर बि.क.

९८६८४६०८८२

 

१२

श्री नवदुर्गा आ.वि. मेलखोला

जोरायल गापा-२

श्री नन्दा पन्त विनाडी

९८४८६४१८४७

 

१३

श्री भुमिराजकेदार आ.वि. बसेनि

जोरायल गापा-२

श्री पदम बहादुर चन्द

९८४८६६०९९९

 

 

१४

श्री रत्न आ.वि. रावतकट्टे

जोरायल गापा-३

श्री उमेश कुमार साउँद

९८४८६३६१९७

 

१५

श्री भागेश्वर आ.वि. बेलटुक्रा

जोरायल गापा-३

श्री देवराज भट्ट

९८६८५३३९५२

 

१६

श्री समैजि आ.वि. गाखर्क

जोरायल गापा-३

श्री धन बहादुर ओली

९८४८४७३६६६

 

१७

श्री नवदुर्गा आ.वि.  ठुलढुङ्गा

जोरायल गापा-३

श्री विष्णु भट्ट

९८४८८५९९३९

 

१८

श्री नुवादेव आ.वि. सेगुनि

जोरायल गापा-३

श्री हेमराज ओझा

९८६८५३००९४

 

१९

श्री शिवपुर मा.वि. चनकट्टे

जोरायल गापा-३

श्री पदमराज उपाध्याय

९८५१२१६३७२

 

२०

श्री कालिका आ.वि. कोटेली

जोरायल गापा-३

 

 

बालविकास कक्षा मात्र सञ्चालन भईरहेको

२१

श्री असिम आ.वि. नौकुडा

जोरायल गापा-३

श्री अमृत कुमार ओली

९७४९०३८८३४

 

२२

श्री काफलेश्वर आ.वि. अल्याडी

जोरायल गापा-३

श्री हर्क बहादुर मल्ल

९८४८६५५८७३

 

 

२३

श्री खैगाड आ.वि. खैगाड

जोरायल गापा-४

श्री डम्बर बहादुर सिंह

 

 

२४

श्री महासरस्वती मा.वि. देउथला

जोरायल गापा-४

श्री यादव बहादुर खड्का

९८६५६०९१७४

 

२५

श्री भागेश्वर आ.वि. शिराड

जोरायल गापा-४

श्री कलि कुमारी ओली

९८६४६३७४४९

 

२६

श्री बेताल आ.वि. चुचुन्ढुङ्गा

जोरायल गापा-४

श्री चक्र बहादुर साउँद

९८६८३७१५३७

 

२७

श्री बेताल आ.वि. बिनोडा

जोरायल गापा-४

श्री खेम बहादुर खत्री

९८६८५२२४२४

 

२८

श्री गङ्गौरी आ.वि.  नकु

जोरायल गापा-४

श्री मिन कहादुर कलेल

९८४८६२७७९४

 

२९

श्री बागेश्वर आ.वि. बगस्ति

जोरायल गापा-४

श्री नर  बहादुर थापा

९८४८९८१५३३

 

३०

श्री सुगमवाल आ.वि. पिपलकोट

जोरायल गापा-४

श्री निर्मला कपड्याल

९८६८५८५०८८

 

३१

श्री महादेव आ.वि. भजना

जोरायल गापा-४

श्री हर्क बहादुर ओली

९८४८४७५००१

 

३२

श्री केदार आ.वि. थली

जोरायल गापा-४

श्री घनश्याम बोहरा

 

 

३३

श्री भैरव आ.वि. ऐतोडा

जोरायल गापा-४

श्री चन्द्रा कुमारी बोहरा

९८६०५९५८८४

 

३४

श्री घण्टेश्वर मा.वि. जोरायल

जोरायल गापा-४

श्री लाल वहादुर कुँवर

९८६८८०६२५२

 

३५

श्री मालिका आ.वि. बाँजिलेक

जोरायल गापा-४

श्री भोज बहादुर थापा

९८४८८०७०८०

 

३६

श्री जगदम्बा आ.वि. काफली

जोरायल गापा-४

श्री टेक बहादुर नेपाली

९८६५६३५८०५

 

३७

श्री नवज्योती आ.वि. डुब्कि

जोरायल गापा-४

श्री दिपा कुमारी बि.क.

९८६८४०३६१८

 

३८

श्री धनरास आ.वि. धनरास

जोरायल गापा-४

श्री महादेव गीरी

९८६८५३००३२

 

 

३९

श्री महाकाली मा.वि.खतेडा

जोरायल गापा-५

श्री चक्र बहादुर सेटी

९८६०६४२९०७

 

४०

श्री जनपृय आ.वि. चौकी

जोरायल गापा-५

श्री प्रेम बहादुर बोगटी

९८६८५९१२५९

 

४१

श्री महेन्द्र आ.वि. खहडा

जोरायल गापा-५

श्री विष्णु राज भट्ट

९८४८४४२६८४

 

४२

श्री नवज्योती आ.वि. गडसेरा

जोरायल गापा-५

श्री खेमराज भट्ट

९८६४६०६९६५

 

४३

श्री जनता आ.वि. सिस्मडा

जोरायल गापा-५

श्री भविन देउवा

९७४९०२१८६३

 

४४

श्री भामदेवली आ.वि. हडरानि

जोरायल गापा-५

 

 

मर्ज भईसकेको

४५

श्री नवोदय मा.वि. गडसेरा

जोरायल गापा-५

श्री हर्क बहादुर राना

९८६८६७९४२३

 

 

४६

श्री कृष्ण मा.वि. दह

जोरायल गापा-६

श्री टेकेन्द्र बहादुर छेडाल

९८६९८५१७०३

 

४७

श्री रघुनाथ मा.वि. निरौली

जोरायल गापा-६

श्री इन्द्र बहादुर मल्ल

९७४१०६४९६८

 

४८

श्री केदार मा.वि. खसरे

जोरायल गापा-६

श्री नरेन्द्र बहादुर साउँद

९७४९०१३८७५

 

४९

श्री दुर्गा मा.वि. लमौत्ये

जोरायल गापा-६

श्री देवानन्द ठाकुर

९८४८६३४२७३

 

५०

श्री अन्वाडी आ.वि. डाडागाउँ

जोरायल गापा-६

श्री बिष्णु देवि साउद

९८६८४६४९८६

 

५१

श्री लक्ष्मी आ.वि. गुनड

जोरायल गापा-६

श्री जगत बहादुर बोहरा

९७४९००९१८७

 

५२

श्री मष्टा आ.वि. बगिडा

जोरायल गापा-६

श्री ठक्कर बहादुर बोहरा

९८६८५००९९५

 

५३

श्री मालिका आ.वि. शिर्शी

जोरायल गापा-६

श्री दिपक बहादुर बोहरा

 

 

५४

श्री भगवती आ.वि. खतेना

जोरायल गापा-६

श्री दिपेन्द्र बोहरा

९७४९०३८५७१

 

५५

श्री सरस्वती आ.वि. बसौटी

जोरायल गापा-६

श्री दुर्गा पुन

९८६५८७५६४४

 

५६

श्री त्रीशुलडाडा आ.वि.  तेल्पारा

जोरायल गापा-६

श्री नवराज भट्ट

९८६५७९३६७१

 

५७

श्री कालिका आ.वि. शिरोडा

जोरायल गापा-६

श्री बल बहादुर बि.क.

९७४९०५४७९०

 

५८

श्री प्रतिभा आ.वि. गावर

जोरायल गापा-६

श्री छत्र बहादुर छेडाल

९८४८४१७४५९

 

बोर्डिङ्ग स्कुलहरु

५९

श्री हिमालयन उग्रतारा ई.वो. स्कुल गैरा, डोटी

जोरायल गापा-१

श्री हेमन्त बहादुर पातली

९८४३५०३५४५

 

६०

श्री राइजिङल्यान्ड ई.वो. स्कुल बुडर, डोटी

जोरायल गापा-२

श्री भोज बहादुर कठायत

९८४८४३१५६६

 

६१

श्री सरस्वती एकेडेमी ई.वो. स्कुल जोरायल, डोटी

जोरायल गापा-४

श्री ललीत रावल

९८४८६०६३९८

 

६२ श्री प्यारागन ईङ्लिस एकेडेमी, गैरा जोरायल गा.पा. १ श्री इन्द्र बहादुर कार्की ९८५२२१०१३२