FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सूचना तथा समाचार

स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गरिएको बारे

आ.व. २०७९/८० को बजेट, याेजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बारे

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

क्रियाकलाप सहित कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ( श्री गैरसरकारी संस्था सबै)

दस्तावेज: 

आ. व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको लागि राय/सुझाव माग गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धी कागजात सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: