FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना !

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना!

जोरायल गाउँपालिकाको खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना!

Invitation for Bid

Invitation for Bid

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना !

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: